Mar 1, 2020

Ligtas Sa Biyaya Para Sa Mabuting Gawa

Sermon from Ephesians 2:1-10 (2020-03-01)