Jul 28, 2020

Ang Impiyerno Ay WalangHanggan Para Kay Satanas At Mga Hindi Mananampalataya

Sermon from John 14 (2020-0726)