Oct 2, 2018

Levi Ilhig - "Ang Kayang Gawin Ng Biyaya Ng Dios" (Titus 2:11-15)

Tagalog Sermon - 2018-0930