Oct 21, 2021

Jesse Torres - "Ang Pagtayo At Pagkilos Ayon Sa Ebanghelio"

Tagalog Sermon from Galatians 2:11-14 (2021-10-17)