Oct 20, 2019

"Ang Tularang Buhay Kristyano" - part 2 (1 Thes. 4:1-12)