Nov 24, 2019

"Bumaling Sa Dios Na Buhay Mula Sa Buhay Na Walang Kabuluhan" (Acts 14:8-20)

A call to turn to the Living God from a life that is not pleasing to Him.