Feb 23, 2020

"Ang Sakdal Na Plano Ng Dios"

Sermon from Exodus 2:1-10